اطلاعیه ها

به اطلاع عموم و اعضاي محترم انجمن آغاز نوين رسانيده مي شود که طبق ماده هفتم اساسنامه انجمن “آغاز نوين” بار ديگر انتخابات دوره اي در تاريخ 30.05.2020 از ساعت 10:00 صبح تا ختم جلسه برگزار می شود.

آغاز نوین در تصویر